Incoterms 2010

Nội dung Incoterms là nội dung quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu, đó là tập hợp những quy định có tính nguyên tắc của việc giao nhận hàng hóa giữa các bên giao dịch về việc phân chia trách nhiệm, phân chia chi phí và di chuyển rủi ro trong quá trình giao nhận hàng hóa được quy định trong văn bản được gọi là Incoterms (International Commercial Terms – các điều kiện thương mại quốc tế) bao gồm:

– Trách nhiệm tiến hành việc giao nhận hàng.

– Chi phí về giao nhận hàng.

– Điểm đánh dấu trách nhiệm chịu rủi ro tổn thất về hàng hóa (điểm tới hạn): tới điểm nào thì rủi ro và tổn thất về hàng hóa trong quá trình vận chuyển hàng hóa chuyển từ người bán sang người mua, hoặc trách nhiệm thuộc về hai bên

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.